സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

zuixin

ഞങ്ങളുടെസർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ROHS-1(2018)
ROHS-2 (2018)
ROHS-3 (2018)
ROHS-4 (2021)
ബേസിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1
സിഇ(ബേസിൻ)
സിഇ (സ്മാർട്ട് ടോയ്‌ലറ്റ്)
സിഇ(ടോയ്‌ലറ്റ്)
സിഇ(യൂറിനൽ)
ISO9001

  • ഫേസ്ബുക്ക്
  • ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ
  • ട്വിറ്റർ
  • youtube