ഉൽപ്പന്ന പ്രക്രിയ

zd

മില്ലിങ്

zd (2)

ഫോംറിംഗ്

zyt

ഉണങ്ങുന്നു

zd (3)

ആദ്യ പരിശോധന

zd5

പൂർത്തിയാക്കുന്നു

zd6

രണ്ടാം പരിശോധന

zd7

ഗ്ലേസിംഗ്

മൂന്നാം പരിശോധന

മൂന്നാം പരിശോധന

ഗ്ലോസ്റ്റ് ഫയറിംഗ്

ഗ്ലോസ്റ്റ് ഫയറിംഗ്

നാലാമത്തെ പരിശോധന

നാലാമത്തെ പരിശോധന

അഞ്ചാമത്തെ പരിശോധന

അഞ്ചാമത്തെ പരിശോധന

പരിശോധനയും പാക്കേജിംഗും

പരിശോധനയും പാക്കേജിംഗും


  • ഫേസ്ബുക്ക്
  • ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ
  • ട്വിറ്റർ
  • youtube